CATEGORY / ARTICLE
แชร์

ดร.ญดา ถาวร (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

04 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO ) บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมกับ คณะ (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Meeting room

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO )

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ เข้าร่วมการประชุมกับ คณะ (สวปอ.มส. (SML) รุ่นที่ 4) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570)

แนวทางการเลิกยาเสพติดที่ถูกต้องไม่ได้จบลงเพียงแค่การทำให้ผู้ติดสารเสพติดสร่างยา (ล้างสารเสพติดออกจากร่างกาย) แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพด้วยโปรแกรมการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้สมองและร่างกายจำสารเสพติด ผู้เสพเข้าใจยอมรับและเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ และครอบครัวรับรู้และเข้าใจปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือในการกำจัดปัญหาต้นตอของการที่สมาชิกในครอบครัวใช้เป็นเหตุผลในการเสพยาเสพติด

โดย นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติดด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา นับเป็นการวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาวให้กับกลุ่มประชากรของประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้บรรจุเป็นนโยบายการป้องกันยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง

ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...