CATEGORY / ARTICLE
แชร์

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

04 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน
exchange-of-meeting-medical facility

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ , คุณบรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟู , คุณวรพจน์ ธรรมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฟื้น ฟูประจำศูนย์ Phufa Resthome และ คุณไพโรจน์ สุขเกิด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟูประจำศูนย์ Sahwan Internatonal rehab center เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หลักเกณฑ์แนวทางการควบคุมมาตรฐานและรับรองสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภาคเอกชน

พร้อมทั้งเข้าร่วม บรรยายพิเศษ “นโยบาย การขับเคลื่อนงานยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ” โดยมี นายแพทย์อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา สบยช. เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษา

และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “นโยบาย เป้าหมายและความคาดหวังการพัฒนาของสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาล ยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชน จากทุกภูมิภาค รวมจำนวน 30 คน

บทความที่คุณอาจสนใจ
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...
Group of people showing a showing like
“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ” จัดตั้งโครงการเวทีประชาคม ร่วมกับ " ศูนย์สาธารณสุข 64 "

โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ชาวคณะชุมชนเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาแนว...
A group of students taking pictures while enjoying Phufa
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมบูธ "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2566

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สารเ...