CATEGORY / ARTICLE
แชร์

กิจกรรมพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ESG

04 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG เล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการคำนึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG ส่งเสริมพนักงานจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ ทำแปลงผักสวนครัว พนักงานของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Environmental, social, and corporate governance

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ เล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการคำนึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG ส่งเสริมพนักงานจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ ทำแปลงผักสวนครัว พนักงานของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

พนักงานของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ใช้เวลาว่างร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” และบริเวณโดยรอบศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

“ภูฟ้า เรสท์โฮม” เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศโดยรอบ รวมทั้งร่วมกันจัดทำแปลงพืชผักสวนครัว เพื่อนำผลผลิตส่วนหนึ่งมาประกอบอาหารให้แก่ผู้เข้ารับบริการเลิกยาเสพติด และมอบให้สำหรับพนักงานและครอบครัว

กิจกรรมปลูกต้นไม้และจัดทำแปลงพืชผักสวนครัว เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ

“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนโดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับแนวคิด “ESG” ที่เกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน พร้อมช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย

E = Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรักษา

และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

S = Social (สังคม) คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงาน ไปจนถึงลูกค้า ชุมชน และผู้ที่ทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

G = Governance (ธรรมาภิบาล) คือ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริต

มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ แนวคิด ESG ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันนักลงทุนทั้ง นักลงทุนบุคคล (Individual Investor) และนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ต่างให้ความสำคัญมากขึ้นในการลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG

โดยการศึกษาจาก State Street Global Advisors ในปี 2560 ได้ทำการศึกษากับผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมด 475 องค์กรในทวีป สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ เอเชียแปซิฟิก ซึ่งผลของการสำรวจพบว่า พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และยังมีผลการศึกษาจาก Financial Planning Association ซึ่งเป็นการศึกษาในปี 2563

โดยได้ทำการสำรวจกับผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน (Financial Advisor) จำนวน 242 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาพบว่า ในปี 2563 ผู้แนะนำทางการเงินมีการแนะนำนักลงทุนหรือได้ลงทุนด้วยตัวเองในกองทุนแบบ ESG มากขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลการวิจัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยว่า การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งผลจากการทดลองจัด portfolio บริษัทจดทะเบียนไทยตามดัชนี DJSI ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า portfolio ดังกล่าว ให้ผลตอบแทนรวมสะสม 51%

ซึ่งมากกว่าดัชนี SET100TRI ที่ใช้เปรียบเทียบอยู่ 13%

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phufa Enterprise congratulates the 22nd Anniversary of SME D Bank
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 22 ปี

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์" (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำ...
Congratulations
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สามารถก้าว...
group of people attending training
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 บุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานของ " ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ " เข้าร่วมการอบรมก...