CATEGORY / ARTICLE
แชร์

กิจกรรมพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ESG

04 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG เล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการคำนึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG ส่งเสริมพนักงานจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ ทำแปลงผักสวนครัว พนักงานของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Environmental, social, and corporate governance

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2566 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ เล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการคำนึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG ส่งเสริมพนักงานจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ ทำแปลงผักสวนครัว พนักงานของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

พนักงานของบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ใช้เวลาว่างร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” และบริเวณโดยรอบศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

“ภูฟ้า เรสท์โฮม” เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศโดยรอบ รวมทั้งร่วมกันจัดทำแปลงพืชผักสวนครัว เพื่อนำผลผลิตส่วนหนึ่งมาประกอบอาหารให้แก่ผู้เข้ารับบริการเลิกยาเสพติด และมอบให้สำหรับพนักงานและครอบครัว

กิจกรรมปลูกต้นไม้และจัดทำแปลงพืชผักสวนครัว เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ

“ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนโดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับแนวคิด “ESG” ที่เกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน พร้อมช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย

E = Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรักษา

และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

S = Social (สังคม) คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงาน ไปจนถึงลูกค้า ชุมชน และผู้ที่ทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

G = Governance (ธรรมาภิบาล) คือ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริต

มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ แนวคิด ESG ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันนักลงทุนทั้ง นักลงทุนบุคคล (Individual Investor) และนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ต่างให้ความสำคัญมากขึ้นในการลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG

โดยการศึกษาจาก State Street Global Advisors ในปี 2560 ได้ทำการศึกษากับผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมด 475 องค์กรในทวีป สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ เอเชียแปซิฟิก ซึ่งผลของการสำรวจพบว่า พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และยังมีผลการศึกษาจาก Financial Planning Association ซึ่งเป็นการศึกษาในปี 2563

โดยได้ทำการสำรวจกับผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน (Financial Advisor) จำนวน 242 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาพบว่า ในปี 2563 ผู้แนะนำทางการเงินมีการแนะนำนักลงทุนหรือได้ลงทุนด้วยตัวเองในกองทุนแบบ ESG มากขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลการวิจัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยว่า การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งผลจากการทดลองจัด portfolio บริษัทจดทะเบียนไทยตามดัชนี DJSI ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า portfolio ดังกล่าว ให้ผลตอบแทนรวมสะสม 51%

ซึ่งมากกว่าดัชนี SET100TRI ที่ใช้เปรียบเทียบอยู่ 13%

บทความที่คุณอาจสนใจ
Phupa Phuwadonanon - expert
ผู้เชี่ยวชาญเตือน ยาเสพติด “ Happy water ” อันตรายถึงชีวิต

โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2566

ผู้เชี่ยวชาญเตือน ยาเสพติด “ Happy water ” อันตรายถึงชีวิต ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เตือนวัยรุ่นแ...
Phupa Phuwadonanon - solve drug problems
คุณภูผา ผูวดลอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เรียกร้อง "พรรคการเมือง" แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2566

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญบำบัดยาเสพติด เรียกร้อง "พรรคการเมือง" แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูป...
Dr.Yada -media-television program
ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร( CEO ) ร่วมแสดงความคิดเห็น ในรายการ “คิดเพื่อชาติ" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 True vision ช่อง 784

โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2566

ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะนักศึกษาหลักสูตร ก...