CATEGORY / ARTICLE
แชร์

อะไรคือสาเหตุสำคัญของการติดสารเสพติด

16 พฤศจิกายน 2565

ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการติดสารเสพติด 1. ความอยากรู้อยากลอง ทั้งการอยากลองด้วยตัวเอง และการถูกกระตุ้นจากบุคคลภายนอก เช่น เพื่อน หรือคนใกล้ตัวที่ใช้ยาเสพติด 2. ครอบครัว การที่คนในครอบครัวมีการใช้ยาเสพติด หรือ ครอบครัวห่างเหินไม่มีความอบอุ่น ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่เกิดการเลียนแบบหรือหันไปใช้ยาเสพติดเพื่อลดช่องว่างในจิตใจ 3. ความเครียด ส่งผลใหหันไปพึ่งพายาเสพติดเพื่อหลีกหนีจากปัญหาเหล่านั้นเป็นการชั่วคราว หรือต้องการบางสิ่งมายึดเหนี่ยวจิตใจทำให้อ่อนไหวไปกับการใช้ยา 4. สิ่งแวดล้อม สถานที่อยู่อาศัยที่เป็นแหล่งค้า และเสพยาเสพติด ทำให้ยาเสพติดถูกซื้อขายง่ายขึ้น หรือมีกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมากขึ้นในชุมชน ก็นำไปสู่การลอกเลียนแบบ และการชักชวนได้
เปิดสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติดและวิธีป้องกัน

22 Reasons People Use Drugs and Alcohol. (n.d.).https://www.12keysrehab.com/22-reasons-people-use-drugs-and-alcohol/ [accessed 5 November 2022]


Caron Medical Center. (n.d.). Drug Use Statistics and Demographics. [Online]. Available fromhttps://www.caron.org/addiction-101/drug-use/statistics-and-demographics [accessed 3 November 2022]


Todd Thatcher. (2020). Families In Crisis: How Parental Substance Abuse And Mental Health Impacts Kids. [Online]. Available fromhttps://valleycares.com/blog/families-in-crisis-how-parental-substance-abuse-and-mental-health-impacts-kids/ [accessed 3 November 2022]


Marisa Crane. (2022). Signs of Drug Use & Addiction: How To Tell if Someone Is On Drugs. [Online]. Available fromhttps://americanaddictioncenters.org/adult-addiction-treatment-programs/know-is-someone-on-drugs [accessed 5 November 2022]


Sherry Bradley. (2021). The Top 7 Reasons Why People Start Doing Drugs. [Online]. Available fromhttps://newlife360inc.com/blog/why-do-people-do-drugs [accessed 5 November 2022]


ThaiHealth Officail. (2010). วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด. [Online]. Available fromhttps://www.thaihealth.or.th/วิธีสังเกตผู้ติดยาเ [accessed 5 November 2022]


Top 8 Reasons Why Teens Try Alcohol and Drugs. (2017). [Online]. Available from

https://drugfree.org/article/top-8-reasons-teens-try-alcohol-drugs/ [accessed 3 November 2022]


กัญญา ภู่ระหงษ์. (2018). บทวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเสพซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในเขตจังหวัดปทุมธานี. [PDF]. Available fromhttp://www.thaiphn.org/journal/thai/2561/2_61/2_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf [accessed 5 November 2022]


นัฐพงษ์ นาอุดม และ ศุอวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2020). สาเหตุของการติดยาเสพติด กรณีศึกษา: ชุมชนคุ้มสระบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. [PDF]. Available fromhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/download/246153/167035 [accessed 5 November 2022]


ธนิตา หิรัญเทพ. (2013). การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่เสพยาเสพติดซ้ำในผู้เข้ารับการบำบัดในระบบบังคับบำบัด. [PDF]. Available fromhttps://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/58-2/03-Thanita.pdf [accessed 5 November 2022]


พัชชา วงค์สวรรค์. (2009). สารนิพนธ์พฤติกรรมการเสพยาบ้าของวัยรุ่น: การศึกษารายกรณี. [PDF]. Available fromhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Patcha_W.pdf [accessed 5 November 2022]


เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (n.d.). ปัญหายาเสพติด: มุมมองทางสังคมวิทยา. [PDF]. Available fromhttp://km.moi.go.th/km/29_drug1/manage/manage6.PDF [accessed 3 November 2022]


โรงพยาบาลบาลธัญญารักษ์ปัตตานี. (n.d.). การศึกษาการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำของผู้ป่วยยาเสพติด. [PDF]. Available fromhttps://tph.go.th/th/news/saraknaru_file/610110164358.pdf [accessed 5 November 2022]


สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.

สัญญา จตุหงษ และสิทธิชัย ตันศรีสกุล. (2018). ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเสพยาเสพติดซํ้าของผูผานการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด : กรณีศึกษาสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด. [Online] Available fromhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/126457/95571 [accessed 5 November 2022]


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. (2021). รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. [Online]. Available fromhttps://www.oncb.go.th/EBookLibrary/annual%20report%202564.pdf [accessed 3 November 2022]


ยาเสพติด: ไทยแชมป์จับยาบ้า-ไอซ์ มากที่สุดในเอเชียตะวันออกและอาเซียนในปี 2021. (2022). [Online]. Available fromhttps://www.bbc.com/thai/thailand-61633388 [accessed 7 October 2022]


เช็คว่าคนที่คุณรักเป็นผู้ป่วยยาเสพติดระดับใด
บทความที่คุณอาจสนใจ
 เตือนภัย “ลูกอมสายตี้” สารเสพติดชนิดใหม่อันตรายร้ายเเรง ระบาดหนักในหมู่วัยรุ่น !
เตือนภัย “ลูกอมสายตี้” สารเสพติดชนิดใหม่อันตรายร้ายเเรง ระบาดหนักในหมู่วัยรุ่น !

โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567

ภัยอันตรายจากสารเสพติดในรูปแบบใหม่ ลูกอมที่แฝงสารเสพติด กำลังระบาดเป็นวงกว้างในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่อ...
“ยาอี” หรือ “ยาเลิฟ” ขวัญใจนักท่องราตรี เข้าถึงง่ายเเต่อันตรายถึงชีวิต!
“ยาอี” หรือ “ยาเลิฟ” ขวัญใจนักท่องราตรี เข้าถึงง่ายเเต่อันตรายถึงชีวิต!

โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567

อันตรายของยาอีที่สายปาร์ตี้ต้องรู้ ยาเสพติดที่ทำให้คึกเพียงชั่วคืน แต่อาจกลายเป็นความขมขื่นชั่วชีวิต...
เลิกยาด้วยตัวเอง vs บำบัดที่สถานบำบัด ต่างกันอย่างไร แบบไหนเห็นผลเร็วกว่า?
เลิกยาด้วยตัวเอง vs บำบัดที่สถานบำบัด ต่างกันอย่างไร แบบไหนเห็นผลเร็วกว่า?

โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2567

เลิกยาเสพติด แค่มีความตั้งใจก็สามารถเลิกด้วยตนเองได้สำเร็จ ไม่จำเป็นต้องไปสถานบำบัดจริงไหม? แล้วการบ...