CATEGORY / ARTICLE
แชร์

อะไรคือสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติด

Wed Nov 16 2022

ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการติดสารเสพติด 1. ความอยากรู้อยากลอง ทั้งการอยากลองด้วยตัวเอง และการถูกกระตุ้นจากบุคคลภายนอก เช่น เพื่อน หรือคนใกล้ตัวที่ใช้ยาเสพติด 2. ครอบครัว การที่คนในครอบครัวมีการใช้ยาเสพติด หรือ ครอบครัวห่างเหินไม่มีความอบอุ่น ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่เกิดการเลียนแบบหรือหันไปใช้ยาเสพติดเพื่อลดช่องว่างในจิตใจ 3. ความเครียด ส่งผลใหหันไปพึ่งพายาเสพติดเพื่อหลีกหนีจากปัญหาเหล่านั้นเป็นการชั่วคราว หรือต้องการบางสิ่งมายึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ออ่อนไวไปกับการใช้ยา 4. สิ่งแวดล้อม สถานที่อยู่อาศัยที่เป็นแหล่งค้า และเสพยาเสพติด ทำให้ยาเสพติดถูกซื้อขายง่ายขึ้น หรือมีกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมากขึ้นในชุมชน ก็นำไปสู่การลอกเลียนแบบ และการชักชวนได้
เปิดสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติดและวิธีป้องกัน

22 Reasons People Use Drugs and Alcohol. (n.d.).https://www.12keysrehab.com/22-reasons-people-use-drugs-and-alcohol/ [accessed 5 November 2022]


Caron Medical Center. (n.d.). Drug Use Statistics and Demographics. [Online]. Available fromhttps://www.caron.org/addiction-101/drug-use/statistics-and-demographics [accessed 3 November 2022]


Todd Thatcher. (2020). Families In Crisis: How Parental Substance Abuse And Mental Health Impacts Kids. [Online]. Available fromhttps://valleycares.com/blog/families-in-crisis-how-parental-substance-abuse-and-mental-health-impacts-kids/ [accessed 3 November 2022]


Marisa Crane. (2022). Signs of Drug Use & Addiction: How To Tell if Someone Is On Drugs. [Online]. Available fromhttps://americanaddictioncenters.org/adult-addiction-treatment-programs/know-is-someone-on-drugs [accessed 5 November 2022]


Sherry Bradley. (2021). The Top 7 Reasons Why People Start Doing Drugs. [Online]. Available fromhttps://newlife360inc.com/blog/why-do-people-do-drugs [accessed 5 November 2022]


ThaiHealth Officail. (2010). วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด. [Online]. Available fromhttps://www.thaihealth.or.th/วิธีสังเกตผู้ติดยาเ [accessed 5 November 2022]


Top 8 Reasons Why Teens Try Alcohol and Drugs. (2017). [Online]. Available from

https://drugfree.org/article/top-8-reasons-teens-try-alcohol-drugs/ [accessed 3 November 2022]


กัญญา ภู่ระหงษ์. (2018). บทวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเสพซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในเขตจังหวัดปทุมธานี. [PDF]. Available fromhttp://www.thaiphn.org/journal/thai/2561/2_61/2_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf [accessed 5 November 2022]


นัฐพงษ์ นาอุดม และ ศุอวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2020). สาเหตุของการติดยาเสพติด กรณีศึกษา: ชุมชนคุ้มสระบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. [PDF]. Available fromhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/download/246153/167035 [accessed 5 November 2022]


ธนิตา หิรัญเทพ. (2013). การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่เสพยาเสพติดซ้ำในผู้เข้ารับการบำบัดในระบบบังคับบำบัด. [PDF]. Available fromhttps://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/58-2/03-Thanita.pdf [accessed 5 November 2022]


พัชชา วงค์สวรรค์. (2009). สารนิพนธ์พฤติกรรมการเสพยาบ้าของวัยรุ่น: การศึกษารายกรณี. [PDF]. Available fromhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Patcha_W.pdf [accessed 5 November 2022]


เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (n.d.). ปัญหายาเสพติด: มุมมองทางสังคมวิทยา. [PDF]. Available fromhttp://km.moi.go.th/km/29_drug1/manage/manage6.PDF [accessed 3 November 2022]


โรงพยาบาลบาลธัญญารักษ์ปัตตานี. (n.d.). การศึกษาการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำของผู้ป่วยยาเสพติด. [PDF]. Available fromhttps://tph.go.th/th/news/saraknaru_file/610110164358.pdf [accessed 5 November 2022]


สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.

สัญญา จตุหงษ และสิทธิชัย ตันศรีสกุล. (2018). ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเสพยาเสพติดซํ้าของผูผานการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด : กรณีศึกษาสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด. [Online] Available fromhttps://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/126457/95571 [accessed 5 November 2022]


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. (2021). รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. [Online]. Available fromhttps://www.oncb.go.th/EBookLibrary/annual%20report%202564.pdf [accessed 3 November 2022]


ยาเสพติด: ไทยแชมป์จับยาบ้า-ไอซ์ มากที่สุดในเอเชียตะวันออกและอาเซียนในปี 2021. (2022). [Online]. Available fromhttps://www.bbc.com/thai/thailand-61633388 [accessed 7 October 2022]


เช็คว่าคนที่คุณรักเป็นผู้ป่วยยาเสพติดระดับใด
บทความที่คุณอาจสนใจ
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติด ได้จริงหรือ ?
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติดมีอะไรบ้าง ? ได้ผลจริงหรือ ?
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติดมีอะไรบ้าง ข้อควรระวังคืออะไร สมุนไพรเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาอาการต่างๆของการติดยาเสพติดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะปลอดภัย 100 % ควรได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกยาเสพติด
วิธีการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณควรรู้ !
วิธีการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณควรรู้ !
รวมทุกประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนเลือกสถานบำบัดยาเสพติด เลือกอย่างไรให้เหมาะสม ความแตกต่างระหว่างสถานบำบัดของรัฐและเอกชนคืออะไร แบบไหนให้ผลลัพธ์ดี บทความนี้มีคำตอบ
ทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด?
ทุกเรื่องที่ควรรู้หากคนในครอบครัวติดยาเสพติด
รวมทุกแนวทางสำคัญที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องรู้ เมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด - แนวทางปฏิบัติตัวในครอบครัว - การประเมินอาการในเบื้องต้น - กระบวนการโน้มน้าวใน 4 ขั้นตอน - สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ - ภูฟ้าสามารถช่วยซัพพอร์ตครอบครัวที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยยาเสพติดได้