CATEGORY / ARTICLE
แชร์

วิธีการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณควรรู้ !

Thu Oct 27 2022

รวมทุกประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนเลือกสถานบำบัดยาเสพติด เลือกอย่างไรให้เหมาะสม ความแตกต่างระหว่างสถานบำบัดของรัฐและเอกชนคืออะไร แบบไหนให้ผลลัพธ์ดี บทความนี้มีคำตอบ
วิธีการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณควรรู้ !

ข้อมูลอ้างอิง

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น (n.d.). รูปแบบการบำบัด: การบำบัดรักษาเป็น 4 ขั้นตอน. Retrieved on 24 September, 2022, from

https://tyrkk.go.th/new/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94/

กระทรวงยุติธรรม (2018). เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น การบำบัดรักษายาเสพติดตามนโยบาย “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” Retrieved on 24 September, 2022, from https://www.moj.go.th/view/15102

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานพยาบาล พ.ศ. 2552 (8 เมษายน 2552). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 51 ง ,หน้า 50 - 54. Retrieved on 23 September, 2022, from https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (2022). การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายใหม่.Retrieved on30 September, 2022, from https://bit.ly/3UOMFLs

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (2563). คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.). Retrieved on 18 October, 2022, from https://antidrugnew.moph.go.th/zCustom/manual/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%95.pdf

Ariss, T., & Fairbairn, C. E. (2020). The effect of significant other involvement in treatment for substance use disorders: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(6), 526–540. https://doi.org/10.1037/ccp0000495

GILLES G. (2022). 5 Life-Changing Benefits of Completing Drug Rehab. Retrieved on 30 September, 2022 from https://www.mentalhelp.net/blogs/5-life-changing-benefits-of-completing-drug-rehab/

Health Essentials (2020). 10 Tips to Help You Choose a Rehab Facility. Retrieved on 28 September, 2022, from https://health.clevelandclinic.org/10-tips-for-choosing-a-rehab-facility/

Juergens J. & Hampton D. (2022) How Do I Choose The Right Rehab?: Steps To Help You Choose The Right Rehab. Retrieved on 28 September, 2022 from https://www.addictioncenter.com/rehab-questions/choose-right-rehab/

Magee Rehabilitation (n.d.) How To Choose A Rehabilitation: Top 5 Things to Consider When Choosing a Rehabilitation Center.Retrieved on 30 September, 2022 from https://mageerehab.jeffersonhealth.org/how-to-choose-a-rehabilitation-hospital/

Pattrakorn A.& Chaipichitpan N. (2015) The Effect of FAST Model for addiction patient in Thanyarak Institute. Journal of the psychiatric association of Thailand, 60(1),71-81. Retrieved on 17 October, 2022, from https://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/60-1/07-Aungkun.pdf

Segal D. (2021). How to Choose a Rehabilitation Facility. Retrieved on 29 September, 2022 from https://www.webmd.com/brain/features/how-to-choose-a-rehabilitation-facility

Steptogether Group (n.d.). The Benefits of Rehab. Retrieved on 3 October, 2022 from

https://stepstogether.co.uk/the-benefits-of-rehab/

Wisut (2004). ระบบการบำบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย. Retrieved on 28 September, 2022, from https://www.sdtc.go.th/paper/14

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมารับการรักษาที่ภูฟ้า
บทความที่คุณอาจสนใจ
เปิดสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติดและวิธีป้องกัน
อะไรคือสาเหตุสำคัญของการหันไปใช้ยาเสพติด
ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการติดสารเสพติด 1. ความอยากรู้อยากลอง ทั้งการอยากลองด้วยตัวเอง และการถูกกระตุ้นจากบุคคลภายนอก เช่น เพื่อน หรือคนใกล้ตัวที่ใช้ยาเสพติด 2. ครอบครัว การที่คนในครอบครัวมีการใช้ยาเสพติด หรือ ครอบครัวห่างเหินไม่มีความอบอุ่น ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่เกิดการเลียนแบบหรือหันไปใช้ยาเสพติดเพื่อลดช่องว่างในจิตใจ 3. ความเครียด ส่งผลใหหันไปพึ่งพายาเสพติดเพื่อหลีกหนีจากปัญหาเหล่านั้นเป็นการชั่วคราว หรือต้องการบางสิ่งมายึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ออ่อนไวไปกับการใช้ยา 4. สิ่งแวดล้อม สถานที่อยู่อาศัยที่เป็นแหล่งค้า และเสพยาเสพติด ทำให้ยาเสพติดถูกซื้อขายง่ายขึ้น หรือมีกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมากขึ้นในชุมชน ก็นำไปสู่การลอกเลียนแบบ และการชักชวนได้
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติด ได้จริงหรือ ?
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติดมีอะไรบ้าง ? ได้ผลจริงหรือ ?
สมุนไพรถอนพิษยาเสพติดมีอะไรบ้าง ข้อควรระวังคืออะไร สมุนไพรเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาอาการต่างๆของการติดยาเสพติดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะปลอดภัย 100 % ควรได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกยาเสพติด
ทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด?
ทุกเรื่องที่ควรรู้หากคนในครอบครัวติดยาเสพติด
รวมทุกแนวทางสำคัญที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องรู้ เมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด - แนวทางปฏิบัติตัวในครอบครัว - การประเมินอาการในเบื้องต้น - กระบวนการโน้มน้าวใน 4 ขั้นตอน - สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ - ภูฟ้าสามารถช่วยซัพพอร์ตครอบครัวที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยยาเสพติดได้