fbpx
กิจกรรม”อาบน้ำม้า”

กิจกรรม”อาบน้ำม้า”

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม การใช้เวลากับสัตว์นอกจากจะได้เรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ชนิดนั้นๆแล้ว ยังได้ผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันอีกด้วย ที่ภูฟ้าเรสท์โฮม เราเชื่อในการดูแลผู้ป่วยเลิกยาเสพติดโดยการปฏิบัติอย่างเพื่อนมนุษย์ เพราะไม่มีอะไรจำสำคัญไปกว่า...
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2562 ของสมาชิก “ภูฟ้าเรสท์โฮม”

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2562 ของสมาชิก “ภูฟ้าเรสท์โฮม”

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเลิกยาเสพติด ภูฟ้าเรสท์โฮม ดูแลผู้พักฟื้นทุกคนอย่าง “เพื่อนมนุษย์” เพราะเค้าไม่ต้องการอะไรไปมากกว่า “โอกาส” ในคลิปวิดีโอนี้ประมวลภาพกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ของสมาชิก “ภูฟ้าเรสท์โฮม” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกคน...